Ліцензійний договір на використання твору

Національна академія прокуратури України (далі – Ліцензіат) в особі ректора Лошицького Михайла Васильовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автора (співавторів) (далі – Ліцензіар), з другого боку, що надалі іменуються як Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Ліцензійний договір на використання твору (далі – Договір) про викладені нижче умови.

Визначення термінів

Терміни, що використовуються в Договорі, вживаються у такому значенні:

твір – наукова стаття, запропонована Ліцензіаром для публікації в журналі „Вісник Національної академії прокуратури України” (ISSN 2311-6676);

ліцензіар – автор (співавтор), якому належать виключні авторські права на твір;

ліцензіат – особа, якій надано дозвіл на використання твору (ліцензію, що є виключною);

інші терміни, використані в Договорі, визначено згідно з нормами чинного законодавства України.

1. Предмет договору

1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання твору, викладеного українською або англійською мовою, відповідно до п. 3 Договору на умовах і на строк, визначені у Договорі.

1.2. Ліцензія вважається наданою Ліцензіату з моменту укладення Договору.

2. Гарантії Ліцензіара

2.1. Ліцензіар гарантує, що:

2.1.1. є автором (співавтором) твору;

2.1.2. володіє виключними авторськими правами на твір, який передає Ліцензіату;

2.1.3. на момент укладання Договору йому належать виняткові майнові права на твір;

2.1.4. до укладання Договору він не надавав ліцензій на використання твору іншим особам;

2.1.5. він не передавав раніше та не передаватиме у майбутньому третім особам авторські права на твір;

2.1.6. твір є оригінальним;

2.1.7. на момент укладення Договору твір не оприлюднювався, раніше не був опублікований і не публікуватиметься у жодному іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;

2.1.8. не порушив права інтелектуальної власності інших осіб; якщо у творі містяться матеріали інших осіб, за винятком випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером твору, їх використання здійснюється Ліцензіаром із дотриманням норм чинного законодавства України;

2.1.9. він отримав усі необхідні дозволи на використання матеріалів у творі, що охороняються чинним законодавством України про авторське право;

2.1.10. твір не містить відомостей, заборонених до відкритої публікації згідно з чинним законодавством України, а його друк і (або) розповсюдження Ліцензіатом не призведуть до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової);

2.1.11. твір не є похідним твором, переробкою, адаптацією іншого твору;

2.1.12. у творі використано цитати з творів інших осіб із вказівкою імені автора та джерела цитування;

2.1.13. твір не містить плагіату;

2.1.14. твір не містить будь-яких відомостей та (або) даних, за опублікування яких може настати будь-який вид юридичної відповідальності;

2.1.15. на момент укладення Договору він не є позивачем (відповідачем) у справах щодо авторського права на твір;

2.1.16. твір не створено у зв’язку з виконанням трудового договору (ст. 429 Цивільного кодексу України), він не є службовим твором (ст. 1 Закону України „Про авторське право і суміжні права”);

2.1.17. твір не створено на замовлення іншої особи (ст. 430 Цивільного кодексу України).

3. Права, що надаються Ліцензіату

3.1. На весь строк дії виключних авторських прав на твір Ліцензіар надає Ліцензіату права на:

3.1.1. відтворення твору: опублікування в журналі „Вісник Національної академії прокуратури України” (далі – Журнал) українською чи англійською мовою, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше його розмноження без обмеження накладу за умови, що у кожному примірнику твору буде міститися ім’я Ліцензіара;

3.1.2. редагування або іншу зміну в творі без порушення суті його змісту;

3.1.3. відтворення твору в оригіналі з урахуванням п. 3.1.2 у будь-якій формі, зокрема й цифровій, та необхідній кількості примірників;

3.1.4. переклад анотації до твору з мови оригіналу англійською чи українською мовою;

3.1.5. розповсюдження твору в оригіналі з урахуванням п. 3.1.2 у будь-який спосіб;

3.1.6. доведення до загального відома, зокрема й розміщення твору повністю або частково в мережі Інтернет (на веб-сайті Журналу, інтернет-ресурсах наукових бібліотек, на яких представлено Журнал, інших інформаційних ресурсах і в базах даних);

3.1.7. видання твору в поліграфічному виконанні та у цифровій формі;

3.1.8. укладення субліцензійного договору.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Твір використовується під ім’ям Ліцензіара.

4.2. Ліцензіар передає права Ліцензіату відповідно до Договору на основі виключної ліцензії. Дата підписання Договору є моментом передачі Ліцензіату прав, вказаних у Договорі.

4.3. Ліцензіар передає Ліцензіату твір із дотриманням розміщених на веб-сайті Журналу вимог до його змісту, обсягу, оформлення та подання (http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/cooperation.php).

4.4. Ліцензіат зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством України авторських прав Ліцензіара.

4.5. Ліцензіар має право використовувати твір повністю або частково з освітньою та науковою метою; в усіх випадках наявність бібліографічного посилання на твір (частину твору), опублікований (опубліковану) в журналі „Вісник Національної академії прокуратури України”, та гіперпосилання на його електронну копію, розміщену на веб-сайті журналу, є обов’язковими.

4.6. Ліцензіат має право на використання метаданих (назва, ім’я автора (співавторів), анотації, бібліографічні матеріали тощо) твору шляхом розповсюдження і доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення до різних баз даних та інформаційних систем.

4.7. Ліцензіар надає Ліцензіату згоду на передачу, зберігання та обробку перелічених нижче його персональних даних без обмеження терміну з метою внесення їх до бази даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”:

4.7.1. прізвище, ім’я, по батькові;

4.7.2. науковий ступінь, вчене звання;

4.7.3. відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної академії правових наук України;

4.7.4. почесне звання;

4.7.5. посада, місце роботи;

4.7.6. населений пункт, країна;

4.7.7. ідентифікатор ORCID;

4.7.8. researcher ID;

4.7.9. поштова адреса;

4.7.10. адреса електронної пошти;

4.7.11. контактний номер телефону;

4.7.12. месенджери (тільки для зв’язку) (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype);

4.7.13. адреса у соціальних мережах (Facebook, LinkedIn, G+, ResearchGate);

4.7.14. відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних і міжнародних базах даних наукової літератури з метою їх подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних. Персональні дані та метадані твору надаються для їх зберігання і обробки в різноманітних базах даних та інформаційних системах, для включення до аналітичної та статистичної звітності, а також створення обґрунтованих взаємозв’язків об’єктів творів науки, літератури та мистецтва з персональними даними тощо на необмеженій території.

4.8. Ліцензіат має право встановлювати умови прийому й опублікування твору; Ліцензіату належить виняткове право відбору чи відхилення твору; матеріальні носії твору поверненню не підлягають.

4.9. Ліцензіат самостійно визначає спосіб оформлення твору, який використовує відповідно до Договору.

4.10. Ліцензіат має право видати твір будь-яким накладом.

5. Територія використання прав

5.1. Права, що передаються Ліцензіату на твір згідно із Договором, можуть бути використані як на території України, так і поза її межами.

6. Строк, на який надаються права

6.1. Права на використання твору, перелічені в п. 3 Договору, надаються Ліцензіату на строк його дії.

6.2. Після закінчення строку дії Договору всі права, передані Ліцензіату, повертаються до Ліцензіара.

7. Забезпечення конфіденційності

7.1. Сторони беруть на себе зобов’язання з дотримання конфіденційності щодо умов Договору.

7.2. Сторони вживають усі необхідні заходи з метою запобігання повному чи частковому розголошенню інформації, що стала відома Сторонам у зв’язку з підписанням і виконанням Договору.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену Договором і чинним законодавством України (у тому числі зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані збитки у повному обсязі, зокрема й упущену вигоду).

8.2. Порушенням Договору є невиконання або неналежне виконання його умов.

8.3. Ліцензіар несе відповідальність за неправомірне використання об’єктів інтелектуальної власності й об’єктів авторського права у повному обсязі відповідно до чинного законодавства України.

9. Вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів з умов Договору між Ліцензіаром і Ліцензіатом Сторони зобов’язуються вживати усіх заходів до їх вирішення шляхом перемовин.

9.2. За неможливості вирішення спорів шляхом перемовин вони можуть бути передані для розгляду до суду згідно з чинним законодавством України.

10. Строк дії Договору

10.1. Договір діє упродовж 10 років.

10.2. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту передачі твору й інших матеріалів, передбачених у пп 4.1.–4.4. Вимог до наукової статті, що подається для опублікування у Журналі (http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/cooperation.php) Ліцензіаром Ліцензіату, що свідчить про підтвердження Ліцензіаром повного та беззастережного прийняття умов Договору, розміщеного на веб-сайті Журналу, зокрема й про прийняття на себе усіх передбачених прав та обов’язків.

10.3. Якщо твір не було прийнято до опублікування або Ліцензіар відкликав його, то строк дії Договору припиняється.

10.4. Сторони можуть розірвати Договір протягом строку його дії:

10.4.1. у порядку та випадках, передбачених Договором і (або) чинним законодавством України;

10.4.2. за домовленістю шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору, в якій буде визначено дату його припинення.

10.5. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, що мало місце під час дії Договору.

10.6. У випадку розірвання Договору Ліцензіатом із причин невиконання чи неналежного виконання Ліцензіаром своїх зобов’язань Ліцензіар має відшкодувати Ліцензіату фактичні витрати на день розірвання Договору.

11. Інші умови

11.1. Договір має характер договору приєднання.

11.2. Із питань, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

11.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним (зокрема, із його дійсністю, укладенням, виконанням, припиненням, тлумаченням умов, визначенням наслідків недійсності або порушення), регулюються Договором і відповідними нормами чинного законодавства України.

11.4. Додаткові угоди до Договору є його невіддільними частинами і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

12. Реквізити Ліцензіата

Національна академія прокуратури України, ЄДРПОУ 26297233;
вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, 04050, Україна;
р/р 31253282209478 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172