Про журнал

„Вісник Національної академії прокуратури України” засновано як правовий, науково-теоретичний і науково-практичний журнал (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 10624 від 18 листопада 2005 року; перереєстрація видання відбулася у 2008 році – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 13906-2879 ПР від 24 квітня 2008 року).

Засновник: Національна академія прокуратури України (http://napu.com.ua/uk/golovna).

Журнал зареєстровано в мiжнароднiй базi даних перiодичних видань: ISSN 2311-6676 (Print).

„Вісник Національної академії прокуратури України” з 27 травня 2009 року входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (юридичні науки); у 2014 році видання було переатестоване (наказ Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793).

Журнал індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus (Люблін, Республіка Польща) (ICV 2016 = 28.5).

Періодичність виходу видання друком: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.