ПОЛОЖЕННЯ
про редакційну колегію журналу
„Вісник Національної академії прокуратури України”

1. Загальні положення

1.1. Засновником фахового науково-теоретичного та науково-практичного журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” (далі – журнал) є Національна академія прокуратури України (далі – Академія).

1.2. Редакційна колегія журналу (далі – редакційна колегія) – колегіальний дорадчий орган, який визначає редакційну політику щодо об’єктивного висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і зарубіжних учених, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, представників органів влади, працівників прокуратури й інших відомств, а також молодих науковців у галузі юридичних наук.

1.3. Редакційна колегія здійснює діяльність відповідно до Конституції України, законів України „Про прокуратуру”, „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про видавничу справу”, наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”, Статуту Академії та Положення про редакційну колегію журналу „Вісник Національної академії прокуратури України (далі – Положення).

1.4. У цьому Положенні визначені порядок створення та склад редакційної колегії, права й обов’язки її членів, порядок скликання засідань редакційної колегії, порядок їх проведення і прийняття рішень.

2. Порядок створення та склад редакційної колегії

2.1. Редакційна колегія створюється з метою провадження діяльності з питань функціонування журналу, що, зокрема, передбачає забезпечення: якісного незалежного рецензування наданих для опублікування матеріалів ученими, які здійснюють дослідження за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України (далі – Перелік), або зарубіжних видань, включених до Web of Science Core Collection та (чи) Scopus або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій „А”, „В” чи „С” за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE); інтеграції журналу до світового наукового простору.

2.2. Редакційна колегія у складі головного редактора, заступника головного редактора, відповідального секретаря та її членів створюється відповідно до рішення Вченої ради Академії та затверджується наказом ректора Академії.

2.3. До складу редакційної колегії мають входити:

 • 2.3.1. не менше семи вчених, яким присуджено науковий ступінь у галузі юридичних наук, включаючи головного редактора журналу, які мають не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій у галузі юридичних наук) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та (чи) Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій „А”, „В” або „С” за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE);
 • 2.3.2. не менше трьох учених, які працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти;
 • 2.3.3. щонайменше один науковець, який працює за основним місцем роботи у зарубіжній науковій установі або закладі вищої освіти.

3. Повноваження головного редактора

3.1. Організовує роботу редакційної колегії відповідно до цього Положення.

3.2. Скликає чергові та позачергові засідання редакційної колегії, визначає місце, час їх проведення і головує на них.

3.3. Ініціює питання про виключення члена редакційної колегії, якщо той без поважних причин не брав участі в її засіданнях кілька разів поспіль.

3.4. Підписує протоколи засідань редакційної колегії.

3.5. Не менш як раз на тиждень у робочому порядку здійснює контроль щодо змістовного і тематичного наповнення редакційного портфеля журналу на підставі інформації, підготовленої відповідальним секретарем.

3.6. Доручає членам редакційної колегії рецензування (звертається з проханням про рецензування до вчених, які не входять до складу редколегії) авторських рукописів відповідно до наукових спеціальностей у галузі юридичних наук.

3.7. Визначає порядок і терміни рецензування авторських рукописів.

3.8. За результатами рецензування вносить пропозиції щодо включення прорецензованих статей до чергових номерів журналу.

3.9. Аналізує результати діяльності редакційної колегії, надає пропозиції щодо її вдосконалення.

3.10. Представляє журнал у відносинах із редакційними колегіями інших періодичних видань закладів вищої освіти та наукових установ, а також у заходах за участю журналу.

4. Права та обов’язки членів редакційної колегії

4.1. Члени редакційної колегії мають право:

 • 4.1.1. вносити пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення і проектів рішень засідань редакційної колегії;
 • 4.1.2. ініціювати внесення до Порядку денного чергових і позачергових засідань редакційної колегії питань, що стосуються її діяльності;
 • 4.1.3. одержувати матеріали, необхідні для ознайомлення з питаннями, включеними до Порядку денного її засідань;
 • 4.1.4. висловлюватись із питань, внесених до Порядку денного, та особисто голосувати за проекти рішень редакційної колегії.

4.2. Відповідальний секретар зобов’язаний:

 • 4.2.1. не менш як раз на тиждень у робочому порядку надавати головному редактору інформацію щодо змістовного і тематичного наповнення редакційного портфеля журналу;
 • 4.2.2. складати проект плану випуску кожного чергового номера журналу;
 • 4.2.3. організовувати підготовку засідань редакційної колегії, а саме: готувати проекти документів із питань, включених до Порядку денного; повідомляти її членів про місце і час проведення засідань; складати протоколи засідань редакційної колегії; забезпечувати доведення її рішень до відома членів редакційної колегії;
 • 4.2.4. виконувати інші доручення головного редактора, спрямовані на реалізацію повноважень редакційної колегії.

4.3. Члени редакційної колегії зобов’язані:

 • 4.3.1. брати участь у засіданнях редакційної колегії, а у разі неможливості бути присутніми повідомляти про причини такої відсутності головного редактора;
 • 4.3.2. виконувати рішення редакційної колегії незалежно від особистого голосування;
 • 4.3.3. вносити пропозиції до плану випуску кожного чергового номера журналу;
 • 4.3.4. рецензувати за дорученням головного редактора авторські рукописи залежно від наукової спеціальності у галузі юридичних наук;
 • 4.3.5. надавати у письмовій формі рецензії на відрецензовані статті з обов’язковою вказівкою на рекомендацію їх до друку; необхідність доопрацювання або відхилення.

5. Порядок скликання засідань редакційної колегії

5.1. Чергове засідання редакційної колегії проводиться чотири рази на рік для схвалення плану випуску кожного номера журналу та подальшої рекомендації його до друку і поширення через мережу Інтернет Вченою радою Академії, а також розгляду інших питань, пов’язаних з її діяльністю.

5.2. Право ініціювати позачергове засідання редакційної колегії має кожен із її членів на підставі аргументованої пропозиції, внесеної у письмовій формі головному редактору.

5.3. Про чергове чи позачергове засідання редакційної колегії, місце та час його проведення, питання Порядку денного її членам повідомляє відповідальний секретар.

6. Порядок проведення засідань редакційної колегії та прийняття рішень

6.1. Засідання редакційної колегії проводить головний редактор, а за його відсутності – заступник головного редактора чи один із членів редакційної колегії.

6.2. Засідання редакційної колегії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів, які є працівниками Академії, інакше воно вважається таким, що не відбулося, і головний редактор має право перенести засідання на найближчий час.

6.3. Редакційна колегія приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

6.4. Член редакційної колегії, відсутній на її засіданні, не вправі передавати право голосу іншим її членам.

6.5. За результатами засідання редакційної колегії відповідальний секретар складає протокол, який підписує головний редактор і відповідальний секретар.